Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 3 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 2 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 1 năm 2017
Giám sát về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 11 năm 2016
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 10 năm 2016
Giám sát công tác GTDB, tình trạng ô nhiễm môi trường và tiến độ thi công các dự án trên địa bàn xã Hòa Liên