Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 10 năm 2016
Giám sát công tác GTDB, tình trạng ô nhiễm môi trường và tiến độ thi công các dự án trên địa bàn xã Hòa Liên
Giám sát công tác quản lý hoạt động quảng cáo
Giám sát công tác quản lý đơn thư.Giám sát công tác quản lý xữ dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố