Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 8 năm 2019
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 7 năm 2019
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 6 năm 2019
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 5 năm 2019
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 3 năm 2019
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 02 năm 2019
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 12 năm 2018