CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA BAN ĐÔ THỊ

CHƯƠNG TRÌNH

Giám sát năm 2018 của Ban Đô thị HĐND thành phố khóa IX

     Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố, Ban Đô thị HĐND thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2018 như sau:

     I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN

     1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố. Việc thực hiện các ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND thành phố; ý kiến kết luận tại cuộc họp thường kỳ hằng tháng, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố.

     2. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát chuyên đề năm 2017 về “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

     3. Giám sát công tác xây dựng, bố trí, quản lý và sử dụng chung cư trên địa bàn thành phố theo nội dung báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố.

     4. Giám sát việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, đặc biệt tập trung giám sát công tác quản lý sau cấp phép xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố theo nội dung báo cáo giám sát chuyên đề của Ban đô thị HĐND thành phố.

     5. Giám sát quy hoạch ngành: giao thông, giáo dục, khai thác mỏ khoáng sản, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, cơ sở lưu trú phục vụ du lịch, cấp thoát nước đô thị, hệ thống xử lý chất thải rắn, trạm BTS.

     6. Giám sát việc triển khai các chương trình, đề án: Đề án thu phí sử dụng tạm lòng đường cho đậu đỗ xe ô tô, chương trình phát triển nhà ở.

     7. Việc thực hiện các nội dung đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực đô thị tại các kỳ họp của HĐND thành phố trong năm 2017 và 2018.

     II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

     Chủ trì, tham mưu giúp Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý   đất đai các dự án ven biển và dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

     III. HOẠT ĐỘNG THẨM TRA

     Tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2018 do Thường trực HĐND thành phố phân công có liên quan đến lĩnh vực đô thị.

     IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT KHÁC

     1. Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy và Kỳ họp thứ tám HĐND thành phố khóa IX.

     2. Tham dự các kỳ họp của HĐND các quận, huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố.

     3. Phối hợp với các quận, huyện giám sát một số vấn đề nổi cộm trên địa bàn: Công tác phục hồi môi trường các mỏ trên địa bàn huyện Hòa Vang; một số bất cập của dự án Khe Cạn trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ; quản lý chung cư và xử lý các khu tập thể xuống cấp trên địa bàn quận Hải Châu.

     4. Kiểm tra thực tế theo ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri sau các kỳ họp trong năm 2018 của HĐND thành phố, khóa IX và tại Chương trình “HĐND thành phố với cử tri”.

     5. Giám sát các nội dung công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần của Thường trực HĐND với lãnh đạo các Ban HĐND thành phố.

     6. Tham dự các nội dung công việc trên cơ sở phối hợp hoạt động với 3 Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi Trường, Giao thông Vận tải.

     7. Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm do Thường trực HĐND thành phố phân công tham dự hoặc do các cơ quan, đơn vị liên quan mời.

     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Trên cơ sở chương trình giám sát, Ban Đô thị sẽ xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc gửi đến thành viên Ban và các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

     2. Ban Đô thị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai hoạt động giám sát có hiệu quả.

     3. Đề nghị thành viên Ban Đô thị sắp xếp công việc phù hợp, nghiên cứu tài liệu, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát trong năm 2018 của Ban.

     4. Văn phòng HĐND thành phố có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Ban; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Ban phê duyệt.

     Trên đây là Chương trình giám sát năm 2018 của Ban Đô thị HĐND thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có các vấn đề phát sinh cần thiết, Ban Đô thị chế sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình giám sát cho phù hợp với tình hình thực tế./.