CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH

Giám sát năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội

HĐND thành phố khóa IX

     Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2018 như sau:

     I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUNG

     1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố. Việc thực hiện các ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND thành phố; ý kiến kết luận tại cuộc họp thường kỳ hằng tháng, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố.

     2. Giám sát việc thực hiện chương trình “thành phố 4 an”; trọng tâm là việc quản lý An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

     3. Giám sát quỹ đất dành cho văn hóa tại các khu tái định cư, các khu đô thị mới; giám sát việc tăng đầu tư cho văn hóa; công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn thành phố.

     4. Tiếp tục giám sát công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố; công tác nâng cao chất lượng dạy và học; việc thực hiện mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng dạy học buổi thứ 2 ở bậc tiểu học; việc triển khai thí điểm nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi vào các trường mầm non công lập; việc thực hiện chủ trương xã hội hóa lắp đặt camera ở các lớp học mầm non; việc đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú ở trường tiểu học và mầm non.

     5. Giám sát việc triển khai xây dựng các công trình y tế trọng điểm trên địa bàn thành phố; công tác nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế công lập, các giải pháp chống quá tải tại các bệnh viện trung tâm; công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

      6. Giám sát công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng và quản lý các đối tượng sau cai.

     7. Giám sát công tác an sinh xã hội: việc triển khai Đề án giảm nghèo; công tác xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách và đồng bào dân tộc khó khăn; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội.

     8. Giám sát công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng trong năm 2018.

     9. Công tác triển khai Nghị quyết HĐND thành phố trên các lĩnh vực văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, y tế, thông tin.

     II. HOẠT ĐỘNG THẨM TRA

     Tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2018 do Thường trực HĐND thành phố phân công có liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.

     III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

     1. Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thành phố khóa IX trong năm 2018.

     2. Tham dự kỳ họp của HĐND các quận, huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố.

     3. Kiểm tra thực tế theo ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND thành phố, khóa IX.

     4. Tổ chức lập đoàn giám sát về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước dịp Tết Nguyên đán 2018, báo cáo kết quả với Thường trực HĐND thành phố.

     5. Giám sát các nội dung công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban thường kỳ hằng tháng giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và tại các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tuần của Thường trực HĐND với lãnh đạo các Ban HĐND thành phố.

     6. Tham gia cùng Đoàn Giám sát chuyên đề về hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố của HĐND thành phố.

     7. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Thường trực HĐND thành phố phân công tham dự hoặc do các cơ quan, đơn vị tổ chức mời.

     8. Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, Ban thực hiện các công việc khác khi cần thiết.

     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Trên cơ sở chương trình giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc gửi đến thành viên Ban và các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát biết.

     2. Ban Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai hoạt động giám sát có hiệu quả.

     3. Đề nghị thành viên Ban Văn hóa - Xã hội sắp xếp công việc phù hợp, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát của Ban.

     4. Văn phòng HĐND thành phố có trách nhiệm tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Ban phê duyệt.

     Trên đây là Chương trình giám sát năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có các vấn đề phát sinh cần thiết, Ban sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình giám sát cho phù hợp với tình hình thực tế./.