KẾ HOẠCH TRIÊN RKHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA BAN PHÁP CHẾ

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018

của Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

     Trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2018, Ban pháp chế HĐND thành phố xây dựng Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

     I. THÁNG 1

     1. Tổ chức họp Ban triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

     2. Kiểm tra thực tế theo ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

     3. Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND thành phố giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

     4. Giám sát nội dung các công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng tuần của Thường trực HĐND thành phố.

     5. Tổ chức thành lập đoàn giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

     6. Rà soát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra, giám sát thực tế theo nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

     7. Tham gia các cuộc họp của Đoàn Giám sát chuyên đề về hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố.

     8. Tham mưu Thường trực HĐND thành phố thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và UBND các quận, huyện.

     II. THÁNG 2

     1. Tiếp tục giám sát công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác đảm bảo về an toàn giao thông và an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

     2. Giám sát công tác giao nhận quân năm 2018 trên địa bàn thành phố.

     3. Kiểm tra thực tế theo ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

     4. Giám sát nội dung các công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng tuần của Thường trực HĐND thành phố.

     5. Rà soát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra, giám sát thực tế theo nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

     6. Triển khai các hoạt động liên quan đến giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự của cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

     III. THÁNG 3

     1. Kiểm tra thực tế theo ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

     2. Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự của cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

     3. Giám sát nội dung các công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng tuần của Thường trực HĐND thành phố.

     4. Tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo “An ninh trật tự”, “An toàn giao thông” trong Chương trình “Thành phố 4 an”.

     5. Rà soát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra, giám sát thực tế theo nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

     6.  Họp Ban Pháp chế đánh giá công tác quý I năm 2018.

     IV. THÁNG 4

     1. Kiểm tra thực tế theo ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

     2. Tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo “An ninh trật tự”, “An toàn giao thông” trong Chương trình “Thành phố 4 an”.

     3. Triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự của cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

     4. Giám sát các nội dung công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng, hàng tuần.

     5. Rà soát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra, giám sát thực tế theo nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

     6. Giám sát công tác xây dựng, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.

     7. Giám sát công tác cải cách hành chính trên một lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng; việc rà soát các chức danh không chuyên trách dưới xã, phường được hưởng phụ cấp trên địa bàn thành phố.

     8. Giám sát việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý nhà nước giữa UBND thành phố với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện.

     V. THÁNG 5

     1. Kiểm tra thực tế theo ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

     2. Giám sát công tác xây dựng, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.

     3. Tiếp tục giám sát công tác cải cách hành chính trên một lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng.

     4. Tiếp tục giám sát việc thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý nhà nước; việc rà soát các chức danh không chuyên trách dưới xã, phường được hưởng phụ cấp trên địa bàn thành phố.

     5. Giám sát công tác quản lý, phân bổ, điều chỉnh dân cư gắn với quy hoạch đô thị.

     6. Rà soát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra, giám sát thực tế theo nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

     7. Giám sát các nội dung công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng, hàng tuần.

     VI. THÁNG 6

     1. Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của UBND thành phố và các cơ quan chức năng sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa IX.

     2. Giám sát kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

     3. Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2018 và công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

     4. Thực hiện giám sát bằng văn bản đối với một số sở, ngành, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực pháp chế về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

     5. Rà soát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra, giám sát thực tế theo nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

     6. Giám sát các nội dung công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng, hàng tuần.

     7. Làm việc trực tiếp với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2018 để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND thành phố.

     8. Xây dựng dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự trình Thường trực HĐND để báo cáo tại kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố.

     9. Họp Ban Pháp chế quý II năm 2018 và thông qua các báo cáo của Ban chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố.

     Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND thành phố./.