Danh sách kỳ họp hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ:
Nhiệm Kỳ