THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG TIẾP TỤC HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

1070

Trương Thị Vân
21-08-2020

     Ngày 21/8/2020, Thường trực HĐND thành phố có Công văn 1090/HĐND-VHXH thống nhất chủ trương tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 5598/TTr-UBND ngày 21/8/2020, cụ thể:

     Thứ nhất, thống nhất đối tượng, mức hỗ trợ trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020 gồm các đối tượng, mức hỗ trợ theo quy định tại mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đối tượng, mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND thành phố về việc thống nhất thông qua Tờ trình số 3022/TTr-UBND ngày 11/5/2020 và Tờ trình số 3198/TTr-UBND ngày 18/5/2020 của UBND thành phố về hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù của thành phố gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và các đối tượng quy định tại Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt bổ sung nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố.

     Thứ hai, thống nhất hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế với mức 40.000 đồng/khẩu/ngày trong thời gian thực hiện cách ly y tế. Sử dụng nguồn tài trợ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, trường hợp nguồn tài trợ ủng hộ thiếu so với nhu cầu thì sử dụng ngân sách thành phố.

     Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định và tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.


CÁC TIN KHÁC