THÀNH PHỐ TIẾP TỤC THỰC HIỆN VIỆC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH

1266

Nguyễn Thị Thảo
03-09-2021

     Trong bối cảnh thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố về việc hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Công văn số 61/HĐND-VHXH ngày 02/9/2021 thống nhất các chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố, cụ thể đó là hỗ trợ cho 226.225 hộ dân (ngoài số hộ đã được hỗ trợ tại Công văn số 54/HĐND-VHXH ngày 21/8/2021 của Thường trực HĐND thành phố) với mức hỗ trợ tiền mặt 500.000 đồng/hộ và 257 đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, mỗi đối tượng 250.000 đồng/người. Tổng kinh phí dự kiến 113.176,75 triệu đồng.

     Trên cơ sở này, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 về việc hỗ trợ các hộ dân và đối tượng bảo trợ xã hội tập trung trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19.

     Bên cạnh việc đồng hành cùng với UBND thành phố trong công tác phòng, chống dịch, Thường trực HĐND thành phố cũng tiếp tục tổ chức giám sát việc chi hỗ trợ tại các địa phương nhằm đảm bảo chính sách được triển khai công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng.

CÁC TIN KHÁC