Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

900

Ban biên tập
18-07-2018

STT

Nội dung

 File đính kèm

1

    Công văn 1056/HĐND-VP ngày 06/7/2020 về việc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

2

    Nội dung tiếp xúc cử tri và danh mục các nghị quyết Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

       

3

    Kết quả giải quyết kiến nghị của của tri trước và sau Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021