Chương trình "Hội đồng Nhân dân với Cử tri" lần thứ 6 ngày 30/10/2019

1040


06-05-2019

Dự kiến chương trình "Hội đồng nhân dân với cử tri" lần thứ 6.

Video về chương trình hội đồng nhân dân với cử tri

Video về chương trình hội đồng nhân dân với cử tri