Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Sở Tư pháp thành phố về tình hình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

190

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Chiều ngày 05/6/2014, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Sở Tư pháp thành phố về tình hình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2014; đồng chí Tạ Tự Bình, Phó trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Sở Tư pháp, 6 tháng đầu năm 2014, UBND thành phố đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 05 văn bản trong chương trình lập quy; Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức tư kiểm tra 18 văn bản QPPL, qua kiểm tra đã phát hiện có 01 VBQPPL ban hành không thông qua thủ tục thẩm định; đề nghị UBND thành phố xử lý 04 VBQPPL và 02 VBHC có chứa quy phạm, đến nay UBND thành phố đã xử lý 02 văn bản, 04 văn bản đang xử lý. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tư pháp đã trình UBND thành phố ban hành văn bản bãi bỏ 144 văn bản; bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát văn bản theo các chuyên đề về đấu giá tài sản, kinh doanh có điều kiện, văn bản liên quan đến Hiến pháp…Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp cũng đã nêu ra những hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý VBQPPL như: một số cơ quan, đơn vị tại địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản. Từ đó công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chưa đồng bộ, kịp thời, chưa đi vào thực chất nên một số văn bản chất lượng chưa đạt yêu cầu. Các cơ quan chuyên môn chưa chủ động trong việc kiểm tra, rà soát văn bản; chưa kịp thời xử lý những VBQPPL trái quy định mà Sở Tư pháp kiến nghị đã được UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Việc kiểm tra, rà soát VBQPPL của một số sở, ngành còn sơ sài, qua loa chủ yếu về hình thức, căn cứ ban hành mà không rà soát về nội dung văn bản. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát của Sở Tư pháp còn quá mỏng. Đồng thời Sở Tư pháp cũng đề nghị lãnh đạo thành phố cần xác định trách nhiệm cụ thể của Giám đốc các sở, ngành trong việc chủ động xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản thuộc lĩnh vực của mình. Bổ sung hợp đồng sinh viên khá, giỏi cho Sở Tư pháp để bố trí công tác tại Phòng VBQPPL.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Tự Bình, Phó trưởng Ban Pháp chế ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2014. Về các kiến nghị của đơn vị nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian đến, Ban Pháp chế tiếp thu và sẽ báo cáo đề xuất với Thường trực HĐND thành phố.

                                                                                               Tin: Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC